Sıkça Sorulan Sorular

11
Hakim ve savcı adaylarının staj merkezlerine atanmalarında ve atanacak aday sayısının belirlenmesinde hangi kriterler benimsenmiştir?

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları İle İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin 27 nci maddesinde, adayların staj dönemi eğitimlerini yapmak üzere tercihleri dikkate alınarak staj merkezlerine atanacağı düzenlenmiştir.

Yine aynı maddede, staj merkezlerine atanacak aday sayısı belirlenirken; o yerdeki staj mahkemeleri, Cumhuriyet savcıları ile mevcut adayların sayısı dikkate alınacağı, belirlenen sayıdan fazla adayın bir staj merkezini tercih etmesi durumunda, sırasıyla mazeretleri ve nihaî başarı listesindeki sıraları esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

12
Hakim ve savcı adaylarının bir staj merkezinden bir başka staj merkezine atanması mümkün müdür? Bu hususta hangi kriterler benimsenmiştir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun, Memurların Kurumlarınca Görevlerinin Ve Yerlerinin Değiştirilmesi başlıklı 76 ncı maddesinde; “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilmesine imkan tanımıştır.

Bu kapsamda;

Genel müdürlümüzce hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının bir staj merkezinden başka bir staj merkezine atanabilmesi için haklı mazeret kriteri benimsenmiştir.
Haklı mazeret kriteri sağlık ve eş durumu olarak uygulanmakta olup, eğitim ve ikamet mazereti haklı mazeret olarak değerlendirilmemektedir. 

Adaylar;

  Staj merkezi dışında, Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi ve Akademideki eğitim dönemlerini yapmak üzere, Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilirler. 

 
13
Meslek öncesi eğitimi tamamlamadan görevimden ayrılmam mümkün mü ? Herhangi bir tazminat yükümlülüğüm var mıdır?
Adaylar meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler.
Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.
Mecburi hizmetle ilgili olarak, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
14
Hakim ve savcı adaylarının disiplin amirleri kimlerdir? Disiplin cezalarına karşı itiraz edilebilir mi?

   Adayların;

   Staj döneminde birinci disiplin amiri kadrolarının bulunduğu yerde Komisyon Başkanı, ikinci disiplin amiri ise Personel Genel Müdürlüğü ilgili Daire Başkanıdır.

    Hazırlık ve Son Eğitim Döneminde birinci disiplin amiri, Akademinin İlgili Daire Başkanı, ikinci disiplin amiri Akademi Başkanıdır.

15
Hakim ve savcı adaylarının adaylık süresi içinde görevlerine son verilmesi mümkün müdür?

Adayın;

  • Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
  • Adaylığa alındıktan sonra bu niteliklerinden herhangi birini yitirmesi,
  • Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâkimlik ve savcılık mesleğiyle bağdaşmayacak tutumlarının, göreve devamsızlığının, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadığının düzenlenen (1),(2) ve (3) numaralı gizli fişlere gerekçeli olarak ve birbirini teyit edecek şekilde tespit edilmesi,

    Hallerinde adaylığına Bakanlıkça son verilir.

16
Başka kurumdan naklen atanan hakim ve Cumhuriyet savcısı adayların eski kurumlarında kullanmadıkları izinleri aday iken kullanmaları mümkün müdür?

Başka kurumdan naklen atanan adayların eski kurumlarında kullanmadıkları izinleri, stajın verimliliği ve etkililiği ilkesini zedelemeyecek oranda meslek öncesi eğitim döneminde kullandırılmaktadır.

17
Sınavlarda başarılı olanların mesleğe kabulü ne şekilde yapılmaktadır?
  • Son sınavda başarılı olan adayların mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca karar verilmektedir.
  • Mesleğe Kabul edilmeme halinde adaylık statüsü sona ermektedir.
  • Mesleğe kabul edilen idari ve adli yargı adayları kur’a çekmek suretiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca mesleğe atanmaktadır.
18
Adayken kullanılmayan izinler hakimlik ve Cumhuriyet savcılığında kullanılabilir mi?

Adayken kullanılmayan izinlerin hakimlik ve Cumhuriyet savcılığı mesleğinde kullanılması mümkündür.

19
Adaylık süresi sonunda yapılan sınavlarda başarısız olunması durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır?
Meslek öncesi eğitim sonunda ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarısız oldukları kabul edilenler, sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde talep etmeleri, Devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hâllerinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.
20
Başka kurumdan naklen atanan hakim ve Cumhuriyet savcısı adayların eski kurumlarındaki derece ve kademeleri korunmakta mıdır?

2802 Sayılı Kanunun 9.maddesinde adaylığa naklen atamayı düzenlenmiştir. Buna göre; daha önce başka görevlerde kadro maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atama yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.