A- A+
Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik

Resmî Gazete Tarihi: 01.06.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25479
 

HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (Değişik:RG-16/1/2018-30303)

Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına, idarî yargı hâkim adaylığına ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananları, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, kültürel birikimi olan, mesleğin yazılı olan veya olmayan etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hâkim ve savcılığa hazırlamaktır.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik:RG-16/1/2018-30303)

Bu Yönetmelik, adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitimlerinin esas ve usulleri ile diğer hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (Değişik:RG-13/9/2019-30887)

Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürünü,

d) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

e) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

f) (Mülga:RG-16/1/2018-30303)

g) (Mülga:RG-13/9/2019-30887)

h) (Mülga:RG-16/1/2018-30303)

ı) (Mülga:RG-16/1/2018-30303)

i) (Değişik:RG-16/1/2018-30303) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananları,

j) (Mülga:RG-16/1/2018-30303)  

k) (Ek:RG-30/10/2011-28100)  (Değişik:RG-16/1/2018-30303) Müfettiş: Adalet müfettişleri ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu müfettişlerini,

l) (Ek:RG-30/10/2011-28100)  (Değişik:RG-16/1/2018-30303) Staj Merkezi: Adli yargı hâkim ve savcı adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlar için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananlar için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri,

m) (Ek:RG-16/1/2018-30303) (Mülga:RG-13/9/2019-30887)

n) (Ek:RG-16/1/2018-30303) (Mülga:RG-13/9/2019-30887)

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM :

Meslek Öncesi Eğitimin Hedefleri, Sorumluluk, Gözetim ve Aday Dosyası

Eğitimin Hedefleri

Madde 5 - Meslek öncesi eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bunu davranış hâline getirmelerini sağlamak,

b) Adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, onur ve adalet anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak,

c) (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Adaylara yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp mukayeseli hukuktan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da yararlanarak, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve yöntemlerini göstermek,

d) Adaylara hukukun temel kavram ve ilkelerini vermek,

e) Adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas ve usulleri öğretmek,

f) Adayların meslekî konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak,

g) Adayların insan haklarına saygılı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak,

h) Adayların meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak,

ı) Adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek,

i) Adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

Sorumluluk

Madde 6 – (Değişik:RG-30/10/2011-28100)

Adaylar meslek öncesi eğitim faaliyetlerine düzenli olarak devam etmek, çalışma saatlerine, kural ve düzenlemelere uymak, 5 inci maddede belirtilen hedeflere ulaşılması için verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Gözetim ve Denetim

Madde 7 - Adaylar;

a) Bütün eğitim dönemlerinde Bakanlığın,

b) (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Hazırlık eğitimi ile son eğitim döneminde (Değişik ibare:RG-13/9/2019-30887) Başkanın,

c) (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Adlî yargıda görev yaptıkları yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile ilgili staj mahkemesinin başkan veya hâkiminin,

d) İdarî yargıda görev yaptıkları yer idarî yargı adalet komisyonu başkanı ile staj yaptıkları mahkeme başkanının,

e) Yargıtayda Yargıtay Birinci Başkanı ve staj Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılıyorsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, dairede ise daire başkanının,

f) Danıştayda Danıştay Başkanı ile staj yaptıkları daire başkanının,

g) İl valiliklerinde staj yaptıkları yer idarî yargı adalet komisyonu başkanının,

h) (Değişik:RG-16/1/2018-30303) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderildiklerinde Genel Müdürün,

ı) (Ek:RG-16/1/2018-30303) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde mahkeme başkanı ve staj yaptıkları daire başkanının gözetim ve denetimine tâbidirler.

Adayların Sicili ve Tutulacak Dosyalar

Madde 8 – (Değişik fıkra:RG-13/9/2019-30887) Adaylara sicil numarası verilir ve Genel Müdürlükte haklarında gizli sicil dosyası ile özlük dosyası tutulur.

Gizli sicil dosyasına Hâkimler ve Savcılar Kanununun 11'inci maddesi uyarınca, meslek öncesi eğitim süresince görev yaptıkları yerlerde (Değişik ibare:RG-07/03/2006-26101) 9’uncu maddede belirtilenler tarafından ayrı ayrı düzenlenecek Yönetmelik ekindeki (1) ve (2) numaralı gizli fişler ve varsa (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) müfettişler tarafından düzenlenen (3) numaralı gizli fişler ile diğer gizli belgeler konulur.

(Değişik fıkra:RG-13/9/2019-30887) Adayın kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı dil, meslekî eserleri ve yazıları, aile durumu, staj yaptığı yerler, izin, rapor, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları, askerlik durumu, başka görevlerde geçen hizmetleri gibi hususlar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine kaydolunur.

(Değişik fıkra:RG-13/9/2019-30887) Özlük dosyasına üçüncü fıkrada yer alan bilgilere ait belgeler ile diğer belgeler konulur.

Adaylar Hakkında Düzenlenecek Belgeler

Madde 9 - (Değişik:RG-07/03/2006-26101)

Her adayın görevini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarısı ile görevine bağlılığı ve ahlâkî gidişinin değerlendirildiği (1) numaralı gizli fiş; hazırlık ve son eğitim dönemleri bitiminde (Mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) (Değişik ibare:RG-13/9/2019-30887) Akademi ilgili daire başkanı, staj döneminde ise o dairedeki staj süresinin sonunda ilgili Cumhuriyet savcısı veya staj mahkemesi başkan ya da hâkimi, (Ek ibare:RG-16/1/2018-30303) bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde ilgili daire başkanı, Yargıtayda  ilgili daire başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştayda ilgili daire başkanı tarafından ayrı ayrı düzenlenir. İdarî yargı hâkim adaylarının il valiliği stajında ise, (1) numaralı gizli fiş il valisinin mütâlaası alınarak bölge idare mahkemesi başkanı tarafından doldurulur.

(Değişik fıkra:RG-13/9/2019-30887) Adaylar hakkında düzenlenen (1) numaralı gizli fişler arasındaki farklılıkların değerlendirildiği ve kişisel görüş ve kanaatlerin yer aldığı (2) numaralı gizli fiş, staj dönemi sonunda ilgili adalet komisyonu başkanı tarafından düzenlenir.

Adaylar bulundukları staj merkezlerinde teftiş yapılması halinde, hangi mahkemede staj yaptığına bakılmaksızın en çok bir ay süreyle, teftiş konuları üzerinde (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) müfettişlerce çalıştırılarak, haklarında (3) numaralı gizli fiş doldurulur.

Cumhuriyet başsavcılıklarında(Mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) ve staj mahkemelerinde hangi sıra (Mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) ile staj yapacaklarına ilişkin (4) numaralı fiş, adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarınca düzenlenerek staja başlayan adaya verilir.

(1) ve (2) numaralı gizli fişlerden;

a) Adlî yargı adayları için; Cumhuriyet başsavcılıkları (Mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) ve staj mahkemeleri ile Akademide düzenlenenler birinci ve ikinci kısım eğitim sürelerinin sonunda ayrı ayrı,  (Ek ibare:RG-16/1/2018-30303) bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtayda düzenlenenler hemen,

b) (Değişik:RG-13/9/2019-30887) İdarî yargı adayları için; Danıştayda düzenlenenler hemen, Akademide düzenlenenler hazırlık ve son eğitim döneminin sonunda, staj mahkemelerinde düzenlenenler staj döneminin sonunda,

Genel Müdürlüğe gönderilir.

Adaylar hakkında (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) müfettişlerce düzenlenen (3) numaralı gizli fişler Genel Müdürlüğe hemen gönderilir.

Ayrıca, adayların Cumhuriyet başsavcılıkları ve staj mahkemelerinde hazırladıkları karar suretleri ve diğer işlemlere ilişkin belgeler adalet komisyonlarında tutulan (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) staj dosyasına konulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

Meslek Öncesi Eğitimin Dönemleri

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitim Dönemleri ve Süreleri (Değişik başlık:RG-16/1/2018-30303)

Madde 10 – (Değişik:RG-30/10/2011-28100)

(Değişik ibare:RG-16/1/2018-30303) Adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitim süresi iki yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır:

a) Adlî yargıda meslek öncesi eğitim iki kısma ayrılır.

1) Birinci kısım meslek öncesi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanmakla başlar ve adayların tümüne aynı meslek öncesi eğitim programı uygulanır. Bu kısımda hazırlık eğitim dönemi üç ay, genel staj dönemi üç aydır.

2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak, imkânlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (...) Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar ve bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi ondört ay, son eğitim dönemi ise dört aydır.

b) (Değişik:RG-13/9/2019-30887) İdarî yargıda meslek öncesi eğitim; staj ve eğitim olmak üzere iki dönemden oluşur. Staj dönemi on yedi aydır. Eğitim dönemi ise hazırlık eğitimi üç ay, son eğitim dört ay olmak üzere toplam yedi aydır.

(Mülga fıkra:RG-13/9/2019-30887)

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitim Dönemleri ve Süreleri

Madde 10/A – (Ek:RG-16/1/2018-30303) (Değişik:RG-13/9/2019-30887)

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitim süresi bir yıl olup aşağıdaki dönem ve sürelerde yaptırılır:

a) Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların meslek öncesi eğitimi iki kısma ayrılır:

1) Birinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanmakla başlar ve adayların tümüne aynı meslek öncesi eğitim programı uygulanır. Bu kısımda hazırlık eğitim dönemi iki ay, genel staj dönemi bir aydır.

2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak imkânlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar ve bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi beş ay, son eğitim dönemi ise dört aydır.

b) Avukatlık mesleğinden idarî yargı hâkim adaylığında meslek öncesi eğitim, staj ve eğitim olmak üzere iki dönemden oluşur. Staj dönemi yedi aydır. Eğitim dönemi ise hazırlık eğitimi iki ay, son eğitim üç ay olmak üzere toplam beş aydır.

Meslek Öncesi Eğitimin Yaptırılacağı Yerler

Madde 11 – (Değişik:RG-16/1/2018-30303)

Adayların;

a) Hazırlık ve son dönem eğitimleri (Değişik ibare:RG-13/9/2019-30887) Akademide,

b) Staj dönemi eğitimleri staj merkezlerinde,

c) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları;

1) Cumhuriyet başsavcılıklarında,

2) Staj mahkemelerinde,

3) Bölge adliye mahkemesinde,

4) Yargıtayda,

d) İdarî yargı hâkim adaylarının stajları;

1) Danıştayda,

2) İdare mahkemelerinde,

3) Vergi mahkemelerinde,

4) Bölge idare mahkemelerinde,

5) İl valiliklerinde,

e) Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların stajları;

1) Cumhuriyet başsavcılıklarında,

2) Staj mahkemelerinde,

3) Bölge adliye mahkemelerinde,

4) (Ek:RG-13/9/2019-30887) Yargıtayda,

f) Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananların stajları;

1) İdare mahkemelerinde,

2) Vergi mahkemelerinde,

3) Bölge idare mahkemelerinde

4) (Ek:RG-13/9/2019-30887) Danıştayda,

yaptırılır.

Adayların geçici görevlendirilmeleri

MADDE 12 –  (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/10/2011-28100)

Adaylar; (Ek ibare:RG-16/1/2018-30303) bölge adliye mahkemelerindeki Yargıtay ve Danıştay’daki stajları ile (Değişik ibare:RG-13/9/2019-30887) Akademideki hazırlık ve son eğitim dönemlerini yapmak üzere, Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilirler.

(Mülga fıkra:RG-16/1/2018-30303)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :

Çeşitli Hükümler

İzin

Madde 13 - Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylar, yirmi gün yıllık izin kullanabilirler.

Meslek Öncesi Eğitimden Sayılmayan Süreler

Madde 14 - Adayların her yıl için hastalık sebebi ile izinli geçirdikleri onbeş günü aşan süreler ile meslek öncesi eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmaları durumunda askerlik sebebiyle geri kalan süreleri meslek öncesi eğitimden sayılmaz.

Eğitimden Sayılmayan Sürelerin Tamamlattırılması

Madde 15 - Adayların eğitimden sayılmayan süreleri staj dönemine ait ise staj merkezlerinde, hazırlık veya son eğitim dönemine ait ise durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek (Değişik ibare:RG-13/9/2019-30887) Akademide tamamlattırılır.

Hazırlık veya son eğitim dönemlerindeki eksik eğitimlerini tamamlaması gerekenler ayrı bir grup açmayı gerektirecek sayıya ulaşmış ise bunlar için ilk eğitim grubu beklenmeksizin eğitim yaptırılabilir. Her hâlde bu eğitime tabi tutulma süreleri, meslek öncesi eğitim süresini geçemez.

Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme

Madde 16 - Adayın;

a) Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) Adaylığa alındıktan sonra bu niteliklerden herhangi birini yitirmesi,

c) Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâkimlik ve savcılık mesleğiyle bağdaşmayacak tutumlarının, göreve devamsızlığının, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadığının düzenlenen (1), (2) ve (3) numaralı gizli fişlerle gerekçeli olarak ve birbirini teyit edecek şekilde tespit edilmesi

hâllerinde adaylığına Bakanlıkça son verilir.

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8'inci maddesinin (h) bendinde belirtilen fiillerden dolayı haklarındaki soruşturma veya kovuşturma sebebiyle adaylıklarına son verilenlerden haklarında takipsizlik kararı veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair karar veya beraat hükmü verilenler, anılan Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmaları şartıyla adaylığa yeniden alınabilirler.

Bu durumdaki adayların eğitimlerinde noksan kalan süreleri bu Yönetmeliğin 15'inci maddesine göre tamamlattırılır.

Adayların Statüsü

Madde 17 - Adaylar Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler. Adaylar hakkında (Mülga ibare:RG-13/9/2019-30887) (…) Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Devlet Memurları Kanununun Hâkimler ve Savcılar Kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Mecburî Hizmet

Madde 18 – (Değişik:RG-07/03/2006-26101)

Adaylar meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

Mecburi hizmetle ilgili olarak, (Mülga ibare:RG-13/9/2019-30887) (…) Hâkimler ve Savcılar Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Muvazzaf Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi

Madde 19 - Muvazzaf askerlik hizmeti adaylığa atanmada ve meslek öncesi eğitim süresinde değerlendirilemez.

Adayların muvazzaf askerlikte geçen süreleri hâkimlik ve savcılığa atanmaları hâlinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Adaylık Süresinin Sonunda Yapılan Sınavda Başarısız Olanlar (Değişik başlık:RG-13/9/2019-30887)

Madde 20 – (Değişik ibare:RG-13/9/2019-30887) Adaylık süresinin sonunda ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı (Ek ibare:RG-16/1/2018-30303) ve sözlü sınavlarda başarısız oldukları kabul edilenler, sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde talep etmeleri, Devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hâllerinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.

Disiplin Amirleri ve İtiraz (Değişik başlık:RG-16/1/2018-30303)  

MADDE 20/A – (Ek:RG-30/10/2011-28100)

Adayların;

a) (Değişik:RG-13/9/2019-30887) Hazırlık ve son eğitim döneminde birinci disiplin amiri Akademinin ilgili daire başkanı, ikinci disiplin amiri Başkandır.

b) (Mülga:RG-16/1/2018-30303)

Disiplin cezalarına itiraz Bakanlık Disiplin Kuruluna yapılır.

Kaldırılan Yönetmelik

Madde 21 - 15/11/1989 tarihli ve 20343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce adaylığa atananların meslek öncesi eğitimleri, 6/6/1985 tarih ve 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8'inci maddesinde öngörülen sürelere uyulmak suretiyle yapılır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-07/03/2006-26101)

30/1/2006 tarihinden önce yapılan adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığı sınavlarında başarılı olup adaylığa atanmaya hak kazananlar için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 30/1/2006 tarihli ve 26 sayılı kararı uyarınca meslek öncesi eğitim süresi bir yıl olarak uygulanır. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yönetmeliğin 13’üncü  ve 14’üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, yarı oranında indirilerek aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.

a) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin;

1) Bir yılını tamamlayıp hazırlık eğitimini ve Yargıtay stajını yapmış olanlar, diğer stajlarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler. Akademide görevlendirilemeyenler ise, görevlendirme yapılıncaya kadar, görev stajına devam ederler.

2) Altı ayını tamamlayanlar, hazırlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılırlar. Bu durumda hazırlık eğitimini yapmamış olanlar, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle hazırlık  eğitimine, onuncu ayın sonunda ise son dönem eğitimine alınırlar.

3) Altı ayını tamamlamayanlar, öncelikle Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle hazırlık eğitimine çağrılırlar. Bu durumda olanlar altı ayını tamamlamaları ve hazırlık eğitimini yapmalarını müteakip, bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılırlar.

b) İdarî yargı hâkim adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin;

1) Bir yılını tamamlayıp hazırlık eğitimi ile Danıştay ve il valiliği stajını yapmış olanlar, diğer stajlarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler.

2) Bir yılını tamamlayıp hazırlık eğitimini bitiren, ancak Danıştay ve il valiliği stajını yapmamış olanlar, diğer stajlarını tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, sırasıyla Danıştay ve il valiliği stajına gönderilirler ve bu stajlarını tamamladıklarında adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler.

3) Bir yılını tamamlamayanlar, hazırlık eğitimi ile Danıştay ve il valiliği stajını yapmış olmak ve onuncu ayını bitirmek kaydıyla, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin  hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları   yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-07/03/2006-26101)

4954 sayılı Kanunun Geçici 10’uncu maddesi uyarınca, 24/12/2005 tarihi ile 24/12/2010 tarihi arasında kalan beş yıllık süre içerisinde yapılacak sınavlarda başarılı olup adaylığa atanmaya hak kazananlar için meslek öncesi eğitim süresinin bir yıla indirilmesi, her dönem başında ve adayların göreve başlamalarından önce Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla uygulanır. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yönetmeliğin 13’üncü ve 14’üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, yarı oranında indirilerek uygulanır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca alınan karar, adaylar meslek öncesi eğitime başlamadan önce Akademiye ve ilgili adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarına bildirilir. Akademi ile komisyonlar bu karar doğrultusunda eğitim programını yaparlar.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin  hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları   yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-30/10/2011-28100)

Haklarında 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 11 inci maddesi uygulanacaklardan, anılan maddenin yürürlük tarihi olan 26/8/2011 tarihinden önce adaylığa atananlar için bir yıllık meslek öncesi eğitim süresinin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, son eğitim dönemi hariç yarı oranında indirilerek aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.

a) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarından meslek öncesi eğitimlerinin;

1) Bir yılını ve hazırlık eğitimini tamamlayan, görev ayrımı yapılan adaylar Yargıtay stajlarını yapmak üzere görevlendirilmelerini müteakip, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimini yapmak üzere görevlendirilirler. Akademide görevlendirilemeyenler ise, görevlendirme yapılıncaya kadar, görev stajına devam ederler.

2) Üç ayını tamamlayanlar, hazırlık eğitimini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılırlar. Bu durumda hazırlık eğitimini yapmamış olanlar, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle öncelikle hazırlık eğitimine, hazırlık eğitimine müteakip Yargıtay stajına ve akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle son dönem eğitimine alınırlar.

b) Halen meslek öncesi eğitimine devam eden idarî yargı hâkim adayları, adaylığa en önce atanandan başlanmak ve Akademinin eğitim programı dikkate alınmak suretiyle hazırlık eğitimini yapmak üzere görevlendirilir.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-30/10/2011-28100)

4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun Geçici 11 inci maddesi uyarınca, 26/8/2011 tarihi ile 26/8/2016 tarihi arasında kalan beş yıllık süre içerisinde yapılacak sınavlarda başarılı olup adaylığa atanmaya hak kazananlar için meslek öncesi eğitim süresinin kısaltılması, her dönem başında ve adayların göreve başlamalarından önce Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla uygulanır. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler, son eğitim dönemi hariç yarı oranında indirilerek uygulanır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca alınan karar, adaylar meslek öncesi eğitime başlamadan önce Akademiye ve ilgili adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarına bildirilir. Akademi ile komisyonlar bu karar doğrultusunda eğitim programını yaparlar.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık, Akademi ve adalet komisyonları yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-16/1/2018-30303)

(Ek ibare:RG-13/9/2019-30887) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesi gereğince, mülga 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi uyarınca, 23/7/2016 tarihi ile 23/7/2021 tarihi arasında kalan beş yıllık süre içinde yapılan ve yapılacak sınavlarda başarılı olup adaylığa atanan ve atanmaya hak kazanan adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları için meslek öncesi eğitim süresi, Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kararıyla kısaltılabilir. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler yarı oranında indirilerek uygulanır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca alınan karar, Akademiye ve ilgili adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarına bildirilir. Akademi ile komisyonlar bu karar doğrultusunda eğitim programını yaparlar.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık ve adalet komisyonları yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-16/1/2018-30303)

Bu Yönetmeliğin 10/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 12/3/2016 tarihli ve 29651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

a) Hazırlık eğitimlerini yapmayan ve eksik yapan adaylar bu eğitimlerini yapmazlar. Bu Yönetmeliğin 10/A maddesinde belirtilen eğitimlerini yapmak üzere durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim dönemi grubuna dahil edilinceye kadar bu adaylara staj dönemine ilişkin program uygulanır. Bu adayların durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim grubu oluştuğu takdirde, staj dönemine ilişkin programın tamamlanması beklenmez.

b) Hazırlık eğitimlerini yapan ancak son dönem eğitimlerini yapmayan veya eksik yapan adaylara, bu Yönetmeliğin 10/A maddesinde belirtilen hazırlık eğitimlerinin tamamını veya eksik kalan kısımlarını yapmak üzere durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim grubuna dahil edilinceye kadar staj dönemine ilişkin program uygulanır. Bu adayların durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim grubu oluştuğu takdirde, staj dönemine ilişkin programın tamamlanması beklenmez.

GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-3/4/2018-30380)

(Ek ibare:RG-13/9/2019-30887) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesi gereğince, mülga 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi uyarınca, 23/7/2016 tarihi ile 23/7/2021 tarihi arasında Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları bu Yönetmelikte, Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte belirtilen staj yerlerini ve sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

Bu Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi uyarınca meslek öncesi eğitimlerinin üç ayını tamamlayıp, hazırlık eğitimlerini yapmak üzere görevlendirilmeyen adli yargı hâkim ve savcı adayları, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılabilirler.

Yürürlük

Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

______________

(1)      16/1/2018 tarihli ve 30303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı ‘’Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adayları İle İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas Ve Usullerine İlişkin Yönetmelik’’ iken yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)      16/1/2018 tarihli ve 30303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin ekinde bulunan (2) numaralı gizli fişte yer alan “Akademi” ibaresi “Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı” ve (3) numaralı gizli fişte bulunan “Adalet Müfettişi” ibaresi “Müfettiş” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 

Sayfa 1
 

 

 

EK-1

 

ADAYLAR İÇİN (1) NUMARALI GİZLİ FİŞ

Sicil Numarası

 

Adı ve Soyadı

 

Staj Gördüğü Merkez

 

Staj Gördüğü Mahkeme veya Daire

 

1-İşine Bağlı mıdır?

 

2-Disipline Uyar mı?

 

3-Verilen Görevleri Eksiksiz ve Süresinde Yapar mı?

 

4-Görevini Yapmaktaki Kabiliyeti ve Başarısı Nasıldır?

 

5-Kendisinin veya Ailesinin Şeref ve Haysiyet İhlâl Edici Fiil ve Hareketleri Var mıdır?

 

6-Memuriyet Şeref ve Haysiyetini İhlâl Edecek Şekilde Kumara veya İçkiye Düşkünlüğü Var mıdır?

 

7-Amirlerine veya Arkadaşlarına Karşı Tutum ve Davranışları Nasıldır?

 

8-Giyimi Hâkimlik Onuru İle Bağdaşıyor mu?

 

9-Gizli Tutulması Gereken Bilgileri İfşa Ediyor mu?

 

10-Güveni Sarsacak Hâlleri Var mıdır?

 

11-Hâkimliğe Uymayan Diğer Hâlleri Görülmüş müdür?

 

12-Hâkimlik veya Cumhuriyet Savcılığı Görevlerinden Hangisini Daha İyi Yapabilir? (Sadece Adlî Yargı Hâkim Adayları İçin Doldurulacaktır.)

 

Daire Amiri

Hâkim veya Cumhuriyet Savcısı

Resmî Mühür - İmza- Tarih

 

NOT: Her sütunda sorulan sorular açık olarak cevaplandırılacaktır.

 

 

EK-2

 

ADAYLAR İÇİN (2) NUMARALI GİZLİ FİŞ

Sicil Numarası

 

Adı ve Soyadı

 

Staj Gördüğü Merkez

 

1- Hangi Mahkemeler veya Dairelerde Ne Kadar Süreyle Staj Görmüştür?

 

 

2- Aday Hakkındaki (1) Numaralı Fişler Arasında Fark Var mıdır? Varsa Neden İleri Gelmiştir?

 

 

3- Hâkimlik veya Cumhuriyet Savcılığı Görevlerinden Hangisi Daha İyi Yapabilir? (Sadece Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları İçin Doldurulacaktır.)

 

4- Adayın Mesleğe Kabule Engel Bir Hâli Var mıdır? Varsa Nelerdir?

 

 

5- Kişisel Görüş ve Kanaat

 

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı(2) veya Adalet Komisyonu Başkanı

 

Resmî Mühür - İmza- Tarih

 

 

Bu fiş son eğitim döneminin veya staj döneminin bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde doldurularak Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

NOT: Her sütunda sorulan sorular açık olarak cevaplandırılacaktır.

 

Sayfa 2
 

 

EK-3

 

ADAYLAR HAKKINDA MÜFETTİŞLERCE DOLDURULACAK

(3) NUMARALI FİŞ

Sicil Numarası:

Adı ve Soyadı :

Görev Yeri:

Staj Yaptığı Yerler:

Kişisel Özelliği:

Şahsî ve Ailevî Durumu:

Bilgi, Başarı ve Çalışma Durumu:

Hâkimlik veya Cumhuriyet Savcılığı Görevlerinden Hangisini Daha İyi Yapabilir? (Sadece Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları İçin Doldurulacaktır.)

 

Sonuç ve Kanaat:

 

 

Müfettiş(2)

NOT: Her sütunda sorulan sorular açık olarak cevaplandırılacaktır.

Sayfa 3
 

   

EK-4

 

STAJ YERİ VE SÜRESİ HAKKINDA

(4) NUMARALI FİŞ

 

Staj Merkezi

Staj Yeri

Başlama Tarihi

Bitim Tarihi

Süre (Ay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hâkim adayı ‘nın merkezimizdeki staj yerleri ve süreleri yukarıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Adalet Komisyonu Başkanı

Resmî Mühür- İmza-Tarih

Adres

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

Özlük İşlemleri : +90 312 414 6340

Sınav İşlemleri : +90 312 414 6308

Faks : +90 312 425 4026

E-Posta

adaylik@adalet.gov.tr

altbilgi
Hâkim-Savcı adaylarına ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, video, doküman, yayınlar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü | 2021 © Tüm Hakları Saklıdır.

Sitemizi Bugün : 0 - Toplam : 0 kişi ziyaret etmiştir. © 2021 - WebPortal